หอมใหญ่ดอทคอม

ยินดีต้อนรับ

หอมใหญ่ เว็ปไซต์ที่คุณวางใจในรอยยิ้ม

บทนมัสการพระพุทธเจ้า

หมวดหมู่ : บทสวดมนต์

นโม ตสสฺ ภควโต
อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส

นโม ตสสฺ ภควโต
อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส

นโม ตสสฺ ภควโต
อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต
อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
(ทวน ๓ ครั้ง)

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
ผู้เป็นอรหันต์ ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง .....

อ่านต่อ >


บทพระพุทธคุณ

หมวดหมู่ : บทสวดมนต์

- บาลี -

อิติปิ โส ภควา อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ
วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู
อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ
สตฺถาเทวมนุสฺสานํ พุทฺโธ ภควาติ

- อ่าน -

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู
อนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ
สัตถาเทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

- แปล -

พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น เป็นผู้แจกจ่ายธรรม
เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ดีโดยชอบด้วยพระองค์เอง
ทรงถึงพ .....

อ่านต่อ >


บทพระธรรมคุณ

หมวดหมู่ : บทสวดมนต์

- บาลี -

สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม สนฺทิฏฺฐิโก
อกาลิโก เอหิปสฺสิโก โอปนยิโก ปจฺจตฺตํ
เวทิตพฺโพ วิญฺญูหีติ

- อ่าน -

สะหวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฺฐิโก
อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง
เวทิตัพโพ วิญญูหีติ

- แปล -

พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว
เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกะผู้ .....

อ่านต่อ >


บทพระสังฆคุณ

หมวดหมู่ : บทสวดมนต์

- บาลี -

สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ
อุชุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ
ญายปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ
สามีจิปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ
ยทิทํ จตฺตาริ ปุริสยุคานิ อฏฺฐ ปุริสปุคฺคลา
เอส ภควโต สาวกสงฺโฆ อาหุเนยฺโย
ปาหุเนยฺโย ทกฺขิเณยฺโย อญฺชลีกรณีโย
อนุตฺตรํ ปุญฺญกฺเขตฺตํ โลกสฺสาติ

- อ่าน -

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะว .....

อ่านต่อ >


บทชยสิทธิคาถา

หมวดหมู่ : บทสวดมนต์

- บาลี -

พาหํุ สหสฺสมภินิมฺมิตสาวุธนฺตํ คฺรีเมขลํ
อุทิตโฆรสเสนมารํ ทานาทิธมฺมวธินา ชิตฺวา
มุนินฺโท ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยสิทฺธิ นิจฺจํ

- อ่าน -

พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง ครีเมขะลัง
อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง ทานาทิธัมมะวะธินา ชิตะฺวา
มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะสิทธิ นิจจัง

- แปล -

สมเด็จพระผู้มีพระภาค ผู้เป็นจอมของนักปราชญ์
ทรงชนะพญามารพร้อมด้วยเสนา ซึ่งเนรมิตแขนได้ตั้งพัน
มีมือถืออาวุธครบท .....

อ่านต่อ >


คำอธิษฐานจิตเวลาทำบุญ

หมวดหมู่ : บทสวดมนต์

" สุทินนัง วะตะ เม ทานัง อาสะวักขยาวะหัง โหตุ "

ขอให้ทาน ที่ข้าพเจ้าถวายดีแล้วนี้ จงเป็นเหตุ ให้ข้าพเจ้า หมดความเศร้าหมองใจเถิด .....

อ่านต่อ >


คำถวาย ธูป เทียน ดอกไม้

หมวดหมู่ : บทสวดมนต์

" อิมานิ มะยัง ภันเต ธูปะทีปะบุปผะวรานิ ระตะนัตถายัสเสวะ อภิปูชยามะอัมหากังระตะ
นัตตะ ยัสสะ หิตะสุขาวะหา โหตุ อาสะวักขะยัปปัตติยา "

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอบูชาด้วย ธูปเทียน และ มีเทียนจำนำพรรษาเป็นต้น และ ดอกไม้
ทั้งหลาย อันประเสริฐนี้ แก่พระรัตนตรัย ก็กิริยาที่บูชาพระรัตนตรัยนี้ จงเป็นผล นำมาซึ่ง
ประโยชน์ และ ความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานและเพื่อให้ถึงซึ่ง พระนิพพาน
อันเป็นที่สิ้นไปแห่ง อาสวกิเลส เทอญ .....

อ่านต่อ >


คำถวายเงินทำบุญ

หมวดหมู่ : บทสวดมนต์

( ตั้งนะโมสามจบ )

" สุทินฺนํ วต เม ทานํ อาสวกฺขยาวหํ นิพฺพานปัจฺจโย โหตุ ฯ "

ขอให้ทาน ของข้าพเจ้า อันให้ดีแล้วหนอ จงนำมาซึ่ง ความสิ้นไป
แห่งอาสวกิเลส จงเป็นปัจจัยแก่ พระนิพพาน ฯ .....

อ่านต่อ >


คำอธิษฐาน เมื่อจบของต่าง ๆ ถวายพระ

หมวดหมู่ : บทสวดมนต์

" สุทินนัง วะตะ เม ทานัง อาสะวักขะยาวะหัง โหตุ ฯ "

ทานของเราให้ดีแล้วหนอ ขอจงเป็นเครื่อง นำมาซึ่งความสิ้นไป แห่งอาสวะกิเลส .....

อ่านต่อ >


คำถวายข้าวพระพุทธ

หมวดหมู่ : บทสวดมนต์

" อิมัง สูปะพยัญชะนะสัมปันนัง สาลีนัง โภชะนัง อุทะกัง วะรัง พุทธัสสะ ปูเชมิ ฯ "

ข้าพเจ้าขอบูชาด้วยโภชนะข้าวสาลี พร้อมด้วยแกงกับ และ น้ำอันประเสริฐนี้แด่พระพุทธเจ้า .....

อ่านต่อ >


คำลาข้าวพระพุทธ

หมวดหมู่ : บทสวดมนต์

" เสสัง มังคะลัง ยาจามิ ฯ "

ข้าพเจ้า ขอคืนเศษ อันเป็นมงคลนี้ ข้าพเจ้า ขอภัตต์ที่เหลือ ที่เป็นมงคลด้วยเถิด .....

อ่านต่อ >


คำถวาย ข้าว ใส่บาตร

หมวดหมู่ : บทสวดมนต์

( ยกขันข้าวขึ้นจบ ตั้ง นะโม สามจบ )

" อหํ ภนฺเต โภชนานํ สาลีนํ ปรสุทฺธํ พุทฺธสาวก สงฺฆํ ปิณฺฑปาตํ โส โหตุ ฯ "

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าวสาลีอันบริสุทธิ์นั้นจ งสำเร็จแก่พระสงฆ์ สาวกของพระพุทธเจ้า นั้นเถิด ฯ .....

อ่านต่อ >


คำถวายของใส่บาตร

หมวดหมู่ : บทสวดมนต์

" อิทัง ทานัง สีละวันตานัง ภิกขูนัง นิยาเทมิ สุทินนัง วะตะ เม ทานัง อาสะวักขะยาวะหัง นิพานะปัจจะโย โหตุ "

ข้าพเจ้า ขอน้อมถวายท่านอันนี้ แด่พระสงฆ์ผู้มีศีลทั้งหลาย ทานที่ข้าพเจ้าถวายดีแล้วนี้
จงเป็นปัจจัย ให้ถึงพระนิพพานด้วยเทอญ .....

อ่านต่อ >


คำถวายผ้าป่า

หมวดหมู่ : บทสวดมนต์

" อิมานิ มะยัง ภันเต ปังสุกูละจิวะรานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ
สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ ปังสุกูละจีวะรานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ
อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ นิพพานายะจะ ฯ "

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายผ้าบังสุกุลจีวรกับทั้งบริวารเหล่านี้
แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ ผ้าบังสุกุลจีวรกับทั้งบริวารเหล่านี้
ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ และ ความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
สิ้นกาลนานเทอญ
.....

อ่านต่อ >


คำถวายสังฆทาน (ถวายเพื่อความสุขความเจริญ )

หมวดหมู่ : บทสวดมนต์

" อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุโน ภันเต
ภิกขุ สังโฆ อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารนิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ "

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย ซึ่งภัตตาหารกับของที่เป็นบริวาร
ทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับซึ่งภัตตาหารกับของ ที่เป็นบริวารทั้งหลาย
เหล่านี้ เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญ .....

อ่านต่อ >


คำอาราธนาธรรม

หมวดหมู่ : บทสวดมนต์

" พรหมมา จะโลกาธิปะตี สะหัมปะตี กัตอัญชะลี อันธิวรัง อะยาจะถะ สันตีธะ สัตตาป
ปะระชัก ขะชาติกา เทเสตุ ธัมมัง อุนะกัมปิมัง ปะชัง ฯ "

ท้าวสหัมบดี แห่งโลก ได้ประคองอัญชลีทูลวิงวอนพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐว่า สัตว์ผู้มีธุลี ในดวงตาน้อย มีอยู่ในโลกนี้
ขอพระคุณเจ้าโปรดแสดงธรรม อนุเคราะห์ด้วยเถิด .....

อ่านต่อ >


คำกรวดน้ำ

หมวดหมู่ : บทสวดมนต์

" อิทัง เม ญาตินัง โหตุ สุขิตาโหนตุ ญาตะโย "

ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จ แก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลาย จงมีความสุขภาย สุขใจเถิด .....

อ่านต่อ >


คำอาราธนาพระปริต

หมวดหมู่ : บทสวดมนต์

" วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา สัพพะทุกขะวินาสายะ ปริตตัง พรูถะ มังคะลัง
วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา สัพพะภะยะวินาสายะ ปริตตัง พรูถะ มังคะลัง
วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา สัพพะโรคะวิสาสายะ ปริตตัง พรูถะ มังคะลัง "

ขอพระสงฆ์ทั้งหลาย จงสวดพระปริต อันเป็นมงคล เพื่อป้องกันความวิบัติ เพื่อความสำเร็จ
ในสมบัติทั้งปวง และเพื่อให้ทุกข์ทั้งปวงพินาศไป เพื่อให้ภัยทั้งปวงพินาศไป เพื่อให้โรคทั้ง
ปวงพินาศไป
.....

อ่านต่อ >


คำถวายเครื่องสังเวยพระภูมิ

หมวดหมู่ : บทสวดมนต์

" ภุมมัสมิง มิสาภาเค สันติเทวา มะหิทธิกา เตปิอัมเห อนุรักขันตุ อะโรคะเยนะ สุเขนะ
จะสูปพยัญชะนสัมปันนัง สาลีนัง โภชนัง อุทะกัง วรัญจะ ปริภุญชันตุม เทวะตา ชะยะ
มังคะลานุภา เวนะ สัพพะโสตถี ภะวันตุ เม " .....

อ่านต่อ >


คำถวายผ้ากฐิน

หมวดหมู่ : บทสวดมนต์

" อิมัง มะยัง ภันเต, สะปะริวารัง, กะฐินะจีวะระทุสสัง, สังสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, สังโฆ, อิมัง สะปะริวารัง, กะฐินะทุสสัง, ปะฏิคคัณหาตุ, ปะฏิคคะเหตตะวาจะ, อิมินา ทุสเสนะ กะฐินัง, อัตถะระตุ, อัมหากัง ฑีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ นิพพานายะจะ ฯ "

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายผ้ากฐินจีวร กับทั้งบริวารนี้ แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับผ้ากฐินกับทั้งบริวารนี้ ของ ข้าพเจ้าทั้งหลาย และ เมื่อรับแล้วขอจงกรานใช้ กฐิน ด้วยผ้านี้ เพื่อประโยชน์ และ ความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นก .....

อ่านต่อ >


คำหลั่งน้ำ ถวายพระภูมิ

หมวดหมู่ : บทสวดมนต์

" อะยัง ภูมิปะเทโส วิสุงคาโม สุขี โหตุ. "

ขอภูมิประเทศ ส่วนแห่งบ้านนี้ จงมีความสุข ฯ .....

อ่านต่อ >


คำภาวนาเวลารดน้ำศพ

หมวดหมู่ : บทสวดมนต์

" กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง อะโหสิกัมมัง สัพพะปาปัง วินัสสะตุ
อิทัง มะตะกะสะรีรัง อุทะกัง วิยะ สิญจิตัง อะโหสิ กัมมัง.

กายกรรม 3 วจีกรรม 4 มโนกรรม 3
ขอให้อโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า ทั้งต่อหน้าและลับหลังด้วยเทอญ .....

อ่านต่อ >


คำภาวนาเวลาเผาศพ

หมวดหมู่ : บทสวดมนต์

" อะยัมปิ โข เม กาโย เอวัง ภาวี เอวัง ธัมโม เอวัง อะนะตีโต. "

กายของเรานี้ ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกัน มีอย่างนี้เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ ไปได้ .....

อ่านต่อ >


คำภาวนา เวลาทอดผ้าศพให้พระบังสุกุล

หมวดหมู่ : บทสวดมนต์

" นามะรูปัง อะนิจจัง นามะรูปัง ทุกขัง นามะรูปัง อะนัตตา. "

นามรูป ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน. .....

อ่านต่อ >


พระคาถาชินปัญชร

หมวดหมู่ : บทสวดมนต์

พระคาถาชินปัญชร
ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ ( โต ) พฺรหฺมรังษี

เพื่อให้เกิดอานุภาพยิ่งขึ้น ก่อนเจริญภาวนา ชิ น ปั ญ ช ร ตั้งนะโม 3 จบ แล้วระลึกบูชา เจ้าประคุณสมเด็จด้วยคำว่า

ปุตตะกาโมละเภปุตตัง ธะนะกาโมละเภธะนัง
อัตถิกาเยกายะญายะ เทวานังปิยะตังสุตตะวา
อิติปิโสภะคะวา ยมราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ
มรณังสุขัง อะระหังสุคะโต นะโมพุทธายะ

1. ชยาสะรากะตา พุทธา เชตวา มารัง สะวาหะนัง จะตุสัจจาสะภัง ระสัง เยปิวิงสุ นะราสะภา .....

อ่านต่อ >


คาถาพระปัจเจกโพธิเจ้า (คาถาเงินล้าน)

หมวดหมู่ : บทสวดมนต์

คาถาพระปัจเจกโพธิเจ้า (คาถาเงินล้าน)
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค จ.อยุธยา

เพื่อให้เกิดอานุภาพ ยิ่งขึ้น ก่อนเจริญภาวนา ค า ถ า พระปัจเจกโพธิเจ้า ตั้งนะโม 3 จบ แล้ว ระลึกบูชา ดังนี้.
สัมปติสฉามิ นาสังสิโม
พรหมมา จะมหาเทวา สัพเพยักขา พรายันติ
พรหมมา จะมหาเทวา อภิลาภา ภวันตุเม
มหาปุณโย มหาลาโภ ภวันตุเม มิเตพาหุหติ
พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ
วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี
วิระทาสา วิระอิสถีโย พุทธัสสะ มานีมามะ
อ่านต่อ >


คาถาบูชาดวง ประจำวันเกิด ทั้ง ๗ วัน

หมวดหมู่ : บทสวดมนต์

คาถาบูชาดวง ประจำวันเกิด ทั้ง ๗ วัน

1. คาถาคนเกิดวันอาทิตย์ อะ วิช สุ นุส สา นุต ติ ชื่อคาถาพระนารายณ์แปลงรูปใช้ทาง
เมตตามหานิยมก็ได้ สวดวันละ 6 จบ

2. คาถาคนเกิดวันจันทร์ อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา ชื่อคาถากระทู้เจ็ดแบกใช้ทางคงกระพัน สวดวันละ ๑๕ จบ

3. คาถาคนเกิดวันอังคาร ติ หัง จะ โต โร ถิ นัง ชื่อคาถาฝนแสงห่าใช้ทางเมตตามหานิยม สวดวันละ ๘ จบ

4. คาถาคนเกิดวันพุทธกลางวัน ปิ สัม ระ โล ปุ สัต พุท ชื่อคาถาพระนารายณ์เคลื่อนสมุทร

5. คาถาค .....

อ่านต่อ >


พระคาถาบูชาพระสีวลี

หมวดหมู่ : บทสวดมนต์

พระคาถาบูชาพระสีวลี

สีวะลี จะ มะหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต โสระโห ปัจจะยา ทิมหิ
สีวะลี จะ มะหาเถโร ยักขา เทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะยา ทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา
สีวะลี เถรัสสะ เอตัง คุณัง โสตถิ สวัสดิ ลาภัล ภะวันตุ เม .....

อ่านต่อ >


พระคาถาเสริมทรัพย์

หมวดหมู่ : บทสวดมนต์

พระคาถาเสริมทรัพย์

พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ
วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มาณีมามะ พุทธัสสะ สะวาโหม .....

อ่านต่อ >


พระคาถามหาลาภ

หมวดหมู่ : บทสวดมนต์

พระคาถามหาลาภ

นะมามีมา มะหาลาภา อิติพุทธัสสะ สุวัณณังวา ระชะตังวา มะณีวา ธะนังวา พีชังวา อัตถังวา ปัตถังวา เอหิ เอหิ อาคัจเฉยยะ อิติมีมา นะมามิหัง .....

อ่านต่อ >


พระคาถาพระเจ้าชนะมาร

หมวดหมู่ : บทสวดมนต์

พระคาถาพระเจ้าชนะมาร

ปัญจะมาเร ชิโนนาโถ ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง จะตุสัจจัง ปะกาเสสิ ธัมมะจักกัง ปะวัตตะยิ เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เม ชะยะมังคะลัง .....

อ่านต่อ >


พระคาถาพระปิยมหาราช

หมวดหมู่ : บทสวดมนต์

พระคาถาพระปิยมหาราช

พระสยามมินทร์โธ วะโรอิติ พุทธะสังมิ อิติอะระหัง สะหัสสะกายัง วะรังพุทโธ นะโมพุทธายะ อิติปิ โส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะนาเมอิ อิเมนา พุทธะตังโสอิ อิโสตัง พุทธะปิติอิ ปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ ปิยะ มะมะ นะโมพุทธายะ ปิยะมะมะ นะโมพุทธายะ .....

อ่านต่อ >


พระคาถาเมตตามหานิยมและปลอดภัย

หมวดหมู่ : บทสวดมนต์

พระคาถาเมตตามหานิยมและปลอดภัย

เมตตา คุณณัง อะระหัง เมตตา
เมตตัญ จะ สัพพะโล กัสมิง มานะ สัมภาวะเย อัปปะริมาณัง .....

อ่านต่อ >


พระคาถาหลวงปู่โอภาสี

หมวดหมู่ : บทสวดมนต์

พระคาถาหลวงปู่โอภาสี

อิติสุคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวีคงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง .....

อ่านต่อ >


วันทา (บทขอขมา)

หมวดหมู่ : บทสวดมนต์

วันทามิ พุทธัง สัพพะเมโทสัง ขะมะถะเม ภันเต
วันทามิ ธัมมัง สัพพะเมโทสัง ขะมะถะเม ภันเต
วันทามิ สังฆัง สัพพะเมโทสัง ขะมะถะเม ภันเต
วันทามิ อาราเม พัทธะเสมายัง โพธิรุกขัง
เจฏิยัง พุทธะรูปัง สัพพะเมโทสัง ขะมะถะเม ภันเต
วันทามิ ปัจเจกะพุทธัง สัพพะเมโทสัง ขะมะถะเม ภันเต
วันทามิ คุรูอุปปัชฌาอาจาริยะคุณัง สัพพะเมโทสัง ขะมะถะเม ภันเต
วันทามิ ภันเต ภะคะวา โลกะนาถัง อะตีตัง เมโทสัง อะนาคะตัง เมโทสัง ปัจจุปัณณัง เมโทสัง
ขะมะถะเม ภันเต สาธุ สาธุ อนุโมทามิ กายะก .....

อ่านต่อ >


บูชาพระรัตนตรัย

หมวดหมู่ : บทสวดมนต์

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ
(ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการสักการะนี้)
อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ
(ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรมเจ้าด้วยการสักการะนี้)
อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ
(ข้าพเจ้าขอบูชาพระสังฆเจ้าด้วยการสักการะนี้) .....

อ่านต่อ >


ไตรสรณคมน์

หมวดหมู่ : บทสวดมนต์

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
(ข้าพเจ้าขอถือเอา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งที่ระลึก)

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
( แม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าขอถือเอา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งที่ระลึก)

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

อ่านต่อ >


อาราธนาศีล

หมวดหมู่ : บทสวดมนต์

อาราธนาศีล
(ถ้าคนเดียวเปลี่ยนจากคำว่า “มะยัง” เป็น “อะหัง” และ “ยาจามะ” เป็น “ยาจามิ” และไม่ต้องกล่าวคำแปลว่า "(ทั้งหลาย)" ส่วนถ้าจะถือศีล ๘ ให้เปลี่ยนจากคำว่า ปัญจะ เป็น อัฏฐะ)

มะยัง/อะหัง ภันเตวิสุงวิสุง รักขะณัติถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ(ศีล๕)/อัฏฐะ(ศีล๘) สีลานิ ยาจามะ/ยาจามิ
(ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้า(ทั้งหลาย) ขอสมาทาน ศีล๕ / ศีล๘ พร้อมด้วยไตรสรณคมน์ ๓ ประการ เพื่อประโยชน์แห่งการรักษาเป็นข้อ ๆ)

ทุติยัมปิ มะยัง/อะหัง ภันเตวิสุงวิสุง รักขะณัติถายะ ติส .....

อ่านต่อ >


สมาทานศีล๕

หมวดหมู่ : บทสวดมนต์

๑.ปาณาติปาตา เวระมะณีสิกขา ปะทังสมาทิยามิ
(ข้าพเจ้าขอสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่า)

๒.อะทินนาทานา เวระมณีสิกขา ปะทังสมาทิยามิ
(ข้าพเจ้าขอสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เว้นจากการลัก,ฉ้อ,โกง ของผู้อื่นด้วยตนเอง และไม่ใช้ให้ผู้อื่นลัก,ฉ้อ,โกง)

๓.กาเมสุมิจฉาจารา เวระมณีสิกขา ปะทังสมาทิยามิ
(ข้าพเจ้าขอสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เว้นจากการประพฤติผิดในกาม)

๔.มุสาวาทา เวระมณีสิกขา ปะทังสมาทิยามิ
(ข้าพเจ้าขอสมาทาน .....

อ่านต่อ >


สมาทานศีล๘

หมวดหมู่ : บทสวดมนต์

ถ้าสมาทานศีล ๘ พอกล่าวข้อ ๕ เสร็จแล้วให้ต่อข้อ๖เลย ไม่ต้องท่อง “อิมานิ ปัญจะสิกขา ปะทานิสมาทิยามิ” )

๖.วิกาละโภชนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
(ข้าพเจ้าขอสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ งดเว้นจากการบริโภคอาหารตั้งแต่พระอาทิตย์เที่ยงแล้วไปจนถึงเวลาอรุณขึ้นมาใหม่)

๗.นัจจะคี ตะวาทิ ตะวิสุกะทัสสะนา มาลาคันธะวิเล ปะนะ ธาระณะ มัณฑะนะวิภูสะ นัฏฐานา เวระมะณีสิกขาปะทังสะมาทิยามิ
(ข้าพเจ้าขอสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ งดเว้นจากการฟ้อนรำขับร้องและประโคมเครื่องดนตรีต่างๆ ดูการละเล่น .....

อ่านต่อ >


บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง

หมวดหมู่ : บทสวดมนต์

บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
หญิงเปลี่ยนจาก โต เป็น ตา,โข เป็น ขา,โร เป็น รา,โฌ เป็น ฌา,โฆ เป็น ฆา)

อะหัง สุขิโต(ตา) โหมิ
( ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข )

นิททุกโข(ขา) โหมิ
( ปราศจากความทุกข์ )

อะเวโร(รา) โหมิ
( ปราศจากเวร)

อัพยาปัชโฌ(ฌา) โหมิ
( ปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง)

อะนีโฆ(ฆา) โหมิ
(ปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ)

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ
( มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้ง .....

อ่านต่อ >


บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

หมวดหมู่ : บทสวดมนต์

บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

สัพเพ สัตตา
(สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น)

อะเวรา โหนตุ
(จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย)

อัพพะยาปัชฌา โหนตุ
(จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย)

อะนีฆา โหนตุ
(จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย)

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
(จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ) .....

อ่านต่อ >


บทแผ่กรุณา

หมวดหมู่ : บทสวดมนต์

บทแผ่กรุณา

สัพเพ สัตตา
(สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง)

สัพพะทุกขา ปะมุญจันตุ
(จงพ้นจากทุกข์เถิด) .....

อ่านต่อ >


บทแผ่มุทิตา

หมวดหมู่ : บทสวดมนต์

บทแผ่มุทิตา

สัพเพ สัตตา
(สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง)

สัทธะ สัมปัตติโตมาวิคัจฉันตุ
(จงอย่าไปปราศจากสมบัติอันตนได้แล้วเถิด) .....

อ่านต่อ >


บทแผ่อุเบกขา

หมวดหมู่ : บทสวดมนต์

บทแผ่อุเบกขา

สัพเพ สัตตา
(สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง)

กัมมัสสะกา
(เป็นผู้มีกรรมเป็นของตน)

กัมมะทายาทา
(เป็นผู้รับผลของกรรม)

กัมมะโยนิ
(เป็นผู้มีกรรมเป็นกำเนิด)

กัมมะพันธุ
(เป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์)

กัมมะปะฏิสะระณา
(เป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งพาอาศัย)

ยัมกัมมัง กะริสสันติ
(กระทำกรรมอันใดไว้)

กัลละยาณังวา ปาปะกังวา
(ดีหรือชั่ว)

ตัสสะ ทายาทา .....

อ่านต่อ >


บทแผ่ส่วนกุศล

หมวดหมู่ : บทสวดมนต์

บทแผ่ส่วนกุศล

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร
(ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุข)

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
(ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข)

อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา
(ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า
มีความสุ .....

อ่านต่อ >


บทสวดทำวัตรเช้า

หมวดหมู่ : บทสวดมนต์

*หมายเหตุ คำบาลีในวงเล็บใช้สำหรับผู้สวดภาวนาที่เป็นสตรี

เริ่มด้วยการบูชาพระรัตนตรัยว่า

โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
สวากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม
สุปะฏิปันโน ยัสสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง สะสังฆัง
อิเมหิ สักกาเรหิ ยะถาระหัง อาโรปิเตหิ อะภิปูชะยามะ
สาธุ โน ภันเต ภะคะวา สุจิระปะรินิพพุโตปิ
ปัจฉิมาชะนะตานุกัมปะมานะสา
อิเม สักกาเร ทุคคะตะปัณณาการะภูเต ปะฏิคคัณหาตุ
อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขาย .....

อ่านต่อ >


คาถาสะเดาะเคราะห์ (ต่ออายุ)

หมวดหมู่ : บทสวดมนต์

อิติปิ โส ภะคะวา พระอาทิตย์เทวา วิญญาณะสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา พระจันทร์เทวา วิญญาณะสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา พระอังคารเทวา วิญญาณะสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา พระพุทธเทวา วิญญาณะสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา พระพฤหัสเทวา วิญญาณะสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา พระศุกร์เทวา วิญญาณะสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา พระเสาร์เทวา วิญญาณะสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา พระราหูเทวา วิญญาณะสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา พระเกตุเทวา วิญญาณะสัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง
.....

อ่านต่อ >


คำนมัสการพระพุทธเจ้า

หมวดหมู่ : บทสวดมนต์

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (ให้ว่า 3 จบ) แปล : ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส
เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เอง .....

อ่านต่อ >


บทสวดมนต์ก่อนนอน

หมวดหมู่ : บทสวดมนต์

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ 1 ครั้ง)

สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ 1 ครั้ง)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ 1 ครั้ง)

พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต
ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธ ขอให้ข้าพเจ้ามีเดชเดชะ

ธัมมะบูชา มะหาปัญญะวันโต
ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรม ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่

สังฆะบูชา .....

อ่านต่อ >